Kūrybinio rašymo užduotis – sonetas


Išstudijavę teorinę medžiagą ir sonetų pavyzdžius, parašykite itališką ir anglišką sonetą, bent viename iš jų panaudodami  lietuvių arba graikų mitologijos motyvus, įvaizdžius.

 

  1. Patyrinėkite nurodytų autorių sonetus ir sudarykite sonetų temų sąrašą.

V. Šekspyras, A. Mickevičius, R. M. Rilkė,  V. Mačernis, V. Mykolaitis-Putinas, J. Aistis, Just. Marcinkevičius, A. Bernotas, A.  A. Jonynas, A. Marčėnas.

  1. Kaip sonete reiškiama mintis? Pabandykite susieti minties raidą su struktūra. Svarstymus pagrįskite keliais pasirinktais sonetais.
  2. Raskite po 5 anaforų ir epiforų pavyzdžius poezijoje.


Teorinė medžiaga

I. Soneto žanras

Turbūt esate pastebėję, kad įvairių lyrikos žanrų apibrėžimuose dažnai esama tam tikrų formalių reikalavimų. Tarkim, klasikinė prancūzų baladė susideda iš 28 eilučių, o trioletas – iš aštuonių. Tokių žanrų kategorijai priklauso ir sonetas. Soneto pradžia – XIII a. literatūra. Sonetas susideda iš 14 eilučių. Itališkasis (Petrarkos) variantas – du katrenai (ketureiliai) ir du tercetai (trieiliai). Katrenai turi du rimus[1], tercetai – du arba tris.

Jums pateikiamas vienas iš Petrarkos sonetų. Įsižiūrėję į eilučių baigmenis, turėtumėte atpažinti rimavimo schemą: abba, abba, cdc, dcd (arba cde, cde).

 

Canzone CXLI

 

Come talora al caldo tempo sole
Semplicetta farfalla al lume avezza
Volar ne gli occhi altrui per sua vaghezza,
Onde aven ch’ella more, altri si dole;

 

Cosi sempre io corro al fatal mio sole
De gli occhi onde mi ven tanta dolcezza
Che ‘l fren de la ragion Amor non prezza,
E chi discerne e vinto da chi vole.

 

E veggio ben quant’elli a schivo m’hanno,
E so ch’i’ ne morro veracemente,
Ché mia vertu non po contra l’affanno;

 

Ma si m’abbaglia Amor soavemente
Ch’i’ piango l’altrui noia, e no ‘l mio danno;
E, cieca, al suo morir l’alma consente. 

 

Angliškasis (Šekspyro) soneto variantas atsirado vėliau. Jis susideda iš trijų katrenų (ketureilių) ir baigiamojo disticho (dvieilio). Dažniausia jo rimavimo schema: abab, cdcd, efef, gg.

 

Pateikiamas Šekspyro sonetas. Pasekite rimavimo schemą.

Sonnet CXXXVIII

    When my love swears that she is made of truth
    I do believe her, though I know she lies,
    That she might think me some untutor'd youth,
    Unlearned in the world's false subtleties.
    Thus vainly thinking that she thinks me young,
    Although she knows my days are past the best,
    Simply I credit her false speaking tongue:
    On both sides thus is simple truth suppress'd.
    But wherefore says she not she is unjust?
    And wherefore say not I that I am old?
    O, love's best habit is in seeming trust,
    And age in love loves not to have years told:
    Therefore I lie with her and she with me,
    And in our faults by lies we flatter'd be.

 

Įdomi detalė! Sonetų vainikas – sonetų pynė, kurios paskutinis sonetas susideda iš pirmųjų kitų sonetų eilučių.

II. Anafora. Epifora.

Anafora (gr. „atkėlimas, nešimas priešais“) – to paties žodžio ar frazės pasikartojimas eilučių pradžioje.

Epifora (gr. „pridėjimas, nešimas paskui“) – to paties žodžio ar žodžių grupės pasikartojimas eilučių pabaigoje.

 

 

Literatūra

  1. V. Daujotytė, Mažoji lyrikos teorija, Vilnius, 2005.
  2. R. Koženiauskienė, Retorika: iškalbos stilistika, Vilnius, 2001.
  3. S. Matulaitienė, Poezijos gramatika, Vilnius, 1997.
  4. V. Zaborskaitė, Literatūros mokslo įvadas. (įvairūs leidimai)
  5. J. A. Cuddon, Dictionary of literary terms and literary theory .


[1] Rimą sudaro dvi ar kelios panašiai ar vienodai skambančios kadencijos.

Kadencija – tai eilutės pabaiga, apimanti paskutinį kirčiuotą eilutės skiemenį ir po jo einančius nekirčiuotus.