Žemaičių lituanistinis sąjūdis ir jo įtaka Lietuvos kultūrai


I užduotis 

Remdamiesi žiniomis, nurodykite po tris žymiausių žemaičių lituanistinio sąjūdžio asmenybių Juozapo Arnulfo Giedraičio, Simono Daukanto, Dionizo Poškos, Simono Stanevičiaus, Motiejaus Valančiaus, Kajetono Nezabitauskio nuopelnus lietuvių tautai. Dviem argumentais pagrįskite nuomonę, kad žemaičių lituanistinis sąjūdis padarė didelę įtaką didelę įtaką lietuvių kultūrai.

Nuopelnai:

1. Juozapas Arnulfas Giedraitis

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

2. Simonas Daukantas

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

3. Dionizas Poška

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

4. Simonas Stanevičius

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

5. Motiejus Valančius

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

6. Kajetonas Nezabitauskis

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

Nuomonės pagrindimas:

I argumentas

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

II argumentas

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

 

II užduotis

A. Iš Simono Daukanto knygos „Būdas senovės lietuvių ir žemaičių“ pratarmės:

Jei tiktai pažvelgsim į pačią Lietuvos tautą, kalnėnų ir žemaičių, aiškiai tenai matysim, jog ta tauta ne vien praėjusiuose amžiuose, bet jau gilioj senovėj yra perkentėjusi didžiai didelius savo ūkės ermyderius, nesgi turi sau ypatingą kalbą, būtinai įvairią nuo kitų kalbų, o aiškesnę ir skaistesnę už visas šiandien kalbamas, kurioje visa gal permanyti ir visa apreikšti; nuo tokios jos kalbos gali kožnas aiškiai numanyti, jog angis yra turėjusi savo ypatingą tikybą, rėdą, vyresnybę ir diduomenę, beje: savo viešpačius, rykius ir kunigaikščius, kurie viena kalba su svietu yra kalbėję; pati tauta plačiai gyvenusi ir didžias pažines yra turėjusi su tolimais kraštais, kurių pirmieji vardai, nuo lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, pramanyti, lig šiai dienai užsiturėjo. Vienok viso to šiandien nebėra: kaipogi pati aptvinusi svetimomis tautomis, jos viešpačiai, karaliai, kunigaikščiai ir patys jos kunigai kalbantys jau svetima kalba, svetimą rėdą, svetimą tiesą sekanti, trumpai sakant, savo pavasario žalių lapelių nieko nebturinti, tiktai vienus minavojamus savo veikalus senovės raštuose, it giria žiemos laiku savo žagams rodanti, tarp kurių tiktai viena pati jų kalba it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, lig šiai dienai tebžaliuoja, kaipo ženklas viso to buvusio. http://www.antologija.lt/texts/16/tekstas/1.html

B. Iš Motiejaus Valančiaus kūrinio „Palangos Juzė“ prakalbos:

Kaip viskas pasaulėj persimaino, taip persikeis ilgainiui ir žmonių papročiai. Ką aš numanydamas, ėmiau ir surašiau ne vien papročius, bet ir juokavimus žmonių mūsų gadynės. O tai dėl to, idant atenčios giminės žinotų, kas tiko žemaičiams su lietuviais gale mūsų devynioliktojo amžiaus. Žinodamas lietuviams užvis tinkant daiktus Dievo, tyčiomis įkaišiau še ne čia naujas šventas giesmes. Jei ta knygelė patiks mokantiems skaityti, tegul skaito, o jei nepatiks, lai sviedžia į pakurtą pečių. O nors taip katras padarys, tačiaus užliks kame nor bent viena, kurią atenčios giminės juokdamos skaitys. Nusimanau ne viską tesurašęs, bet turiu viltį atsirasiant mokytą vyrą, kurs mano paveizdą sekdamas, surinks ir likusius dalykus.

http://www.antologija.lt/texts/18/tekstas/1.html

 

Remdamiesi A, B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Nurodykite tris senosios Lietuvos praeities bruožus, kuriuos išskiria S. Daukantas?

1……………………………………………2……………………………….3…………………………………….  1 taškas

b) Ką galite pasakyti apie S. Daukanto požiūrį į lietuvių kalbą? Kodėl jai skiriamas ypatingas dėmesys?

………………………………………………………………………………………………………………………….  taškas

………………………………………………………………………………………………………………………….  taškas

c) Kaip, S. Daukanto supratimu, pasikeitė Lietuvos padėtis jo gyvenimo laikotarpiu? Kodėl susiklostė tokia situacija?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

d) Koks pagrindinis „Palangos Juzė“ autoriaus kūrinio rašymo tikslas?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

e) Kodėl M. Valančius didelį dėmesį skiria šventom giesmėm?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

f) Kodėl, M. Valančiaus supratimu, jo knygą vėlesnės „giminės juokdamos skaitys“?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

g) Kuo panašūs A ir B šaltiniai?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas