Napoleono valdymo poveikis užkariautoms valstybėms


I užduotis

Ištraukos iš lietuvių liaudies dainų:

A. Dievas davė gerą dūmą,

Prancūzų karaliui,

Kad atėjo į mūs žemę,

Mumis išvadavo.

Tuos prūsokus, tuos bemeilius,

Visus panaikino,

O mumis visus bernelius

Namo sugrąžino.

 

B. Prancūzas mandras, ką jisai padarė,

Daugel karalių ant ruso suvarė.

Vai broliai, broliai, broleliai jūs mano,

Nors mes visi aisim, ruso neparveiksim.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kaipo nuo medžių lapeliai nukrito,

Teipo prancūzai nuo šalčio krito.

 

C. Ė-ė-ė-ė, mūs brolelis į karą išjojo.

Jis su rusais į gretą sustojo,

Su prancūzais kariauti pradėjo,

Ė-ė-ė-ė, su prancūzais kariauti pradėjo.

 

Remdamiesi A, B, C šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kuriame amžiuje lietuvių dainose galėjo atsirasti informacijos apie prancūzų veiksmus Lietuvoje?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

b) Koks požiūris į prancūzus išryškėja iš A šaltinio? Kodėl jis toks?

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

c) Koks požiūris į prancūzus išryškėja iš B šaltinio? Kuo tai galima paaiškinti?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Koks požiūris į prancūzus išryškėja iš C šaltinio? Atsakymą argumentuokite.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Paaiškinkite žodžius: „prancūzai nuo šalčio krito”. Kuriais metais taip atsitiko?

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

f) Kodėl liaudies dainose apie prancūzus atsiliepiama prieštaringai?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

g) Kuriame A, B, C šaltinyje pateiktas požiūris jums priimtinausias? Kodėl?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

 

 

II užduotis

A. Istoriko Broniaus Dundulis apie valstiečių padėtį Varšuvos kunigaikštytėje:

Kunigaikštytės konstitucija panaikino valstiečių priklausomumą ponams, pripažino asmeninę laisvę, tačiau joje nieko nebuvo pasakyta apie valstiečių turimą žemę. Valstiečiai šią reformą suprato kaip dirbamą žemės sklypų pripažinimą jų nuosavybe ir lažo bei kitų prievolių dvarui panaikinimą. (…).

Nuo 1808 m. Varšuvos kunigaikštystėje įsigalėjo nauja civilinė teisė – Napoleono kodeksas. (…). Napoleono kodeksas apribojo bažnyčios teises bei privilegijas Lenkijoje, įvedė civilinę santuoką ir leido skyrybas.

Dundulis N. Lietuva Napoleono agresijos metais /1807-1812/. Vilnius, 1981, p. 35-36.

 

B. Ištrauka iš Rusijoje išleisto caro Aleksandro II manifesto:

Paskelbus nurodytus naujus nuostatus, baudžiauninkai gaus nustatytu laiku visas laisvų kaimo gyventojų teises.

Dvarininkai, išsaugodami visų jiems priklausančių žemės nuosavybės teisę, suteikia valstiečiams – už nustatytas prievoles – nuolatiniam naudojimuisi sodybą ir, be to, kad būtų užtikrinta valstiečių buitis ir kad jie galėtų vykdyti savo pareigas vyriausybei, – nustatytą nuostatuose laukų ir kitų naudmenų dydį.

Naudodamiesi tąja skirtine žeme, valstiečiai už tai turi atlikti dvarininkams nuostatuose nurodytas prievoles. (…). Kartu jiems suteikiama teisė išsipirkti sodybą, o dvarininkams sutinkant, jie gali įsigyti nuosavybėn laukus bei kitas naudmenas, išskirtas jiems nuolatiniam naudojimui. Taip įgiję nuosavybėn tam tiktą žemės kiekį, valstiečiai bus laisvi nuo prievolių dvarininkams už išpirktą žemę ir galutinai pereis į laisvų valstiečių – savininkų luomą.

Lietuvos istorijos chrestomatija 1861-1990.03.11 (sudarė A. Gaigalaitė ir kt.), Kaunas, 1993, p. 5.

 

Remdamiesi A, B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kokiomis aplinkybėmis buvo įkurta Varšuvos kunigaikštytė?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

b) Kuo Varšuvos kunigaikštytės valstiečiams buvo svarbi A šaltinyje minima konstitucija?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

c) Kuo Varšuvos kunigaikštytės gyventojams buvo svarbus Napoleono kodeksas?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Paaiškinkite A šaltinyje minimą žodį „lažas“.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Koks B šaltinio išleidimo tikslas?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

f) Palyginkite valstiečių padėtį Varšuvos kunigaikštytėje ir Rusijoje po caro Aleksandro II manifesto išleidimo.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

g) Įvardykite didžiausią valstiečių sunkumą, su kuriuo jie susidūrė šaltiniuose aptariamų laikotarpiu metu.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

h) Pagrįskite arba paneikite teiginį, kad caro Aleksandro II išleistas manifestas padarė didelę įtaką lietuvių valstiečių padėčiai.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas