Ekonomika kaip mokslo šakos pavadinimas ir šalies ar kito vieneto ūkio pavadinimas


Testai

1. Ekonomika – tai mokslas apie:
a) visuomenės ūkinę veiklą;
b) gamtą;
c) valdymą;
d) finansinius santykius.
Teisingas a) atsakymas.

2. Natūrinis ūkis – tai:
a) natūralių gamtinių produktų gamyba;
b) ūkis, kuriame naudojamas tik rankų darbas;
c) ūkis, kuriame gaminama pardavimui;
d) ūkis, kur viskas gaminama savo poreikiams tenkinti ir nėra prekinių mainų.
Teisingas d) atsakymas.

3. Kuris teiginys neteisingas?
a) makroekonomika nagrinėja ekonomiką kaip visumą;
b) makroekonomika naudoja agreguotus makroekonominius rodiklius;
c) makroekonomikos tyrimo objektas yra atskirų ekonomikos subjektų elgsena rinkoje;
d) makroekonomika tiria tokias problemas kaip ekonomikos augimas ir valiutų kursai.
Teisingas c) atsakymas.

4. Ką tiria makroekonomika?
a) namų ūkių, įmonių, atskirų vartotojų ir gamintojų elgseną;
b) gamybos veiksnių naudojimo būdus;
c) produktų pardavimo ir gamybos efektyvumo didinimo problemas;
d) infliacijos, nedarbo, valstybės biudžeto deficito priežastis.
Teisingas d) atsakymas.

5. Makroekonominės analizės pradininku laikomas:
a) A. Maršalas;
b) Dž. M. Keinsas;
c) A. Smitas;
d) M. Fridmenas.
Teisingas b) atsakymas.

6. Išteklių ribotumo problemą galima išspręsti:
a) taupant išteklius;
b) visiems sumažinus savo poreikius;
c) ateityje, kai mokslo ir technikos pažanga leis gaminti daugiau produktų;
d) nėra teisingo atsakymo.
Teisingas d) atsakymas.

7. Objektyviai susiklosčiusius ekonominių reiškinių priežasties–pasekmės ryšius nagrinėja:
a) pozityvinė ekonomika;
b) normatyvinė ekonomika;
c) abu atsakymai teisingi;
d) teisingo atsakymo nėra.
Teisingas a) atsakymas.

8. Pastaruoju metu šalyje stipriai padidėjo benzino kaina. Šis teiginys yra:
a) normatyvinis, priskiriamas mikroekonomikai;
b) pozityvinis, priskiriamas mikroekonomikai;
c) normatyvinis, priskiriamas makroekonomikai;
d) pozityvinis, priskiriamas makroekonomikai.
Teisingas b) atsakymas.

9. Pozityvinį teiginį ,,Nedarbo lygis Lietuvoje 2010 m. buvo 17,8 proc.“ galima pakeisti šiuo normatyviniu teiginiu:
a) ,,Vyriausybė tyri imtis efektyvių priemonių nedarbo lygiui sumažinti“;
b) ,,Vyriausybei nereikia siekti sumažinti nedarbo lygį“;
c) ,,Esamas nedarbo lygis yra per didelis“;
d) visais aukščiau pateiktais.
Teisingas d) atsakymas.

Klausimas diskusijai

1. Birutė nori nusipirkti knygą ,,Dekupažo magija“. Ji turi pakankamai pinigų knygai įsigyti. Nusipirkusi šią knygą, Birutė pareiškė: ,,Ekonomistai neteisūs, tvirtindami, kad poreikių patenkinti neįmanoma. Aš pilnai patenkinau savo poreikį“. Ar Jūs pritariate Birutei?
Ne. Kiekvienas žmogus gali pilnai patenkinti vieną ar keletą savo poreikių. Tačiau žmonės negali patenkinti visų savo poreikių, netgi būdami labai turtingais. Net jei labai turtingas žmogus užsigeistų gyventi Luvre ar Versalyje, jam vargiai tai pavyktų.

Ar teisingi pateikti teiginiai?

1. Makroekonomikos tyrimo objektas yra pinigų cirkuliacijos reguliavimas.
Taip.
2. Ekonomikos monopolizavimo pasekmės yra mikroekonomikos tyrimo objektas.
Nebūtinai. Monopolizacija yra mikroekonomikos tyrimo objektas tol, kol jos pasekmės neperžengė šakos (sektoriaus) ribos, ,,neišėjo iš jos rėmų“. Jeigu dėl aukšto monopolizacijos lygio didėja infliacija, kuri sukelia daugybę socialinių ekonominių pasekmių, monopolizacija tampa makroekonomikos tyrimo objektu.
3. Pagrindinė (fundamentinė) ekonomikos problema yra produktų, kuriuos būtina pagaminti, apimties nustatymas.
Taip. Sprendžiant klausimą ,,Ką gaminti?“, turi būti nuspręsta ir kas bus gaminama, ir kiek pagaminta.
4. Ekonomikos mokslas ieško metodų ir būdų, kaip naudoti ribotus išteklius, siekiant kuo geriau patenkinti visuomenės poreikius.
Taip.
5. Naudojant ekonominius modelius galima prognozuoti ekonominių procesų vystymąsi ateityje.
Taip.
6. Pasakyti, kad nedarbo lygis Lietuvoje gruodžio mėn. buvo 10,5 proc., reiškia išsakyti normatyvinį požiūrį apie makroekonomiką.
Ne, teiginyje konstatuojamas faktas, o ne jo vertinimas. Tai – pozityvinis teiginys.

Kurie atsakymai teisingi?

Ekonomikos teorija nagrinėja:
1) ekonomikos vystymosi dėsnius;
2) buhalterinę apskaitą;
3) valstybės ekonominę politiką;
4) vartotojo elgseną.
Teisingi 1, 3 ir 4 atsakymai. Ekonomikos teorija nenagrinėja buhalterinės apskaitos, ji yra vienas iš taikomųjų ekonomikos mokslų.

Pratimai

1. Kuriuos iš šių teiginių priskirsite mikroekonomikai, o kuriuos – makroekonomikai?
a) Verslo įmonė, gaminanti jogurtą, natūralų pieną pakeitė pieno milteliais, todėl sumažėjo jogurto gamybos kaštai.
Mikroekonomika
b) Dėl sausros vienuose regionuose ir liūčių kituose sumažėjo grūdų derlius, todėl padidėjo grūdų kaina pasaulinėje rinkoje.
Mikroekonomika
c) Centriniam bankui sumažinus palūkanų normą, paskolos tapo labiau prieinamos ir ekonomikoje ėmė reikštis pagyvėjimas.
Makroekonomika
d) Mokyklos direktorius ilgai negalėjo apsispręsti: ar mokyklai skirtus pinigus išleisti bibliotekos remontui, ar pirkti įrangą fizikos kabinetui.
Mikroekonomika
e) Elektros energijos ir šilumos kainų augimas lėmė infliacijos padidėjimą.
Makroekonomika
f) Dėl reklamos šalyje padidėjo ekologiškų maisto produktų vartotojų.
Mikroekonomika
g) Dėl ekonominės krizės sumažėjo buitinės technikos paklausa ir padidėjo nedarbo lygis ją gaminančiose įmonėse.
Makroekonomika

2. Kuriuos iš šių teiginių priskirsite pozityviniams, o kuriuos – normatyviniams?
a) Padidėjusi gėlių paklausa rugsėjo pirmosios išvakarėse lemia gėlių kainų padidėjimą.
Pozityvinis
b) Valstybės institucijoms nekontroliuojant chemijos pramonės įmonių veiklos, gali būti užteršti netoliese jų esantys vandens telkiniai.
Pozityvinis
c) Kad šalis netaptų ekonomiškai priklausoma nuo kitų, stipresnių šalių, turi būti pradėti gaminti visi būtini produktai.
Normatyvinis
d) Nesurenkant planuotų mokesčių į valstybės biudžetą, atsiranda biudžeto deficitas.
Pozityvinis
e) Siekiant sumažinti valstybės biudžeto deficitą, būtina apmokestinti brangius automobilius ir brangų nekilnojamąjį turtą.
Normatyvinis
f) Jeigu knygos pabrangtų 30 proc., jų pardavimai sumažėtų dvigubai.
Pozityvinis
g) Perėjimą prie rinkos ekonomikos reikia pradėti nuo valstybės įmonių privatizavimo.
Normatyvinis