BVP, BNP, nominalusis BVP, realusis BVP


Gabūs mokiniai turėtų:

  1. Skirti BVP nuo BNP, nominalųjį BVP nuo realiojo BVP

Kiekvienos šalies per metus pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimtį galima apibūdinti dviem rodikliais – bendruoju vidaus produktu (BVP) ir bendruoju nacionaliniu produktu (BNP). Šie rodikliai svarbūs tuo, kad leidžia išmatuoti ne pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų vertę, o jų apimtis rinkos kainomis. Bendrasis vidaus produktas (BVP) apibrėžiamas kaip galutinių prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai per metus) naudojant šalyje esančius gamybos veiksnius, piniginė vertė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) – visų galutinių prekių ir paslaugų, pagamintų šalies piliečių per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai per metus) naudojant tik šaliai priklausančius gamybos veiksnius, piniginė vertė.

Bet kurių metų bendrasis vidaus produktas gali būti apskaičiuojamas dviem būdais – imant kainas tų metų, kuriais jis pagamintas, t. y. einamųjų metų faktines, arba galiojančias, kainas, arba kurių nors pasirinktų metų, vadinamų baziniais metais, kainas. Jos vadinamos bazinėmis, arba palyginamosiomis. BVP, apskaičiuotas faktinėmis tų metų kainomis, vadinamas nominaliuoju BVP (NBVP), o palyginamosiomis kainomis – realiuoju BVP (RBVP). Taigi nominalus BVP – tai einamaisiais metais pagamintų visų galutinių produktų vertė, išmatuota einamųjų metų (faktinėmis) kainomis.

Realusis BVP – tai einamaisiais metais pagamintų visų galutinių produktų vertė, išmatuota bazinių metų kainomis.

Taigi realusis BVP yra lygus nominaliajam BVP, pakoreguotam įvertinant infliacijos tempus. Realusis BVP tiksliau atspindi gamybos pokyčius negu nominalusis BVP, nes BVP dydis gali augti tiek didėjant prekių ir paslaugų fizinėms apimtims (t. y. daugiau pagaminant prekių ir suteikiant paslaugų), tiek didėjant jų kainoms.

Tarkime, kad šalyje gaminamos tik dviejų rūšių prekės – kėdės ir stalai, o baziniai metai – 2010 m. Tada 2011 m. nominalusis ir realusis BVP bus apskaičiuojami taip:

 

Nominaliojo BVP didėjimas gali rodyti ne tik prekių ir paslaugų gamybos, bet ir jų kainų didėjimą. Realusis BVP nepriklauso nuo kainų pokyčio ir keičiasi tik didėjant gaminamų produktų apimtims. Pavyzdyje kainos buvo 2010 m., o pagamintų kėdžių ir stalų apimtis – 2011 m.  Todėl realiojo BVP kitimas atitinka gamybos apimčių pokytį.