Nelegali lietuviška mokykla


I užduotis

A. Iš anketų, parengtų Šiaulių „Aušros“ mu­ziejaus 1936 m.:
Nors ir retai, bet ir daraktoriams tekdavo vaikus bausti. Kokia bausmę pasirinktumėte?
Disciplinai palaikyti bausdavo taip: ant žirnių ar šatrų klūpėti; arklio pavalkus užmaudavo ant pečių; į ranką įduodavo šluotą ir   liepdavo   iškeltą   laikyti. Klupdydavo, pietų neduoda­vo: liniuote mušdavo per del­ną. Suduodavo susuktu rankšluos­čiu. Ausį nusukdavo. O paska­tinti duodavo, dovanodavo sal­dainių, popierio, plunksnų rašymui.
(…). Po bausmės liepdavo pabučiuoti ranką ir padėkoti. (…). Į kertę statydavo, šluotą į rankas paduodavo, neklaužadas su šniūru aplupdavo. Pagrasindavo Dievo bausme; paklupdydavo   ant   kelių. Žabu per subinę duodavo; klupdydavo ir pajuokdavo, o kurie visai nesimokė, tai atleis­davo namo.
http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/Galerija/daraktorine.html
B. Iliustracija

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/Galerija/daraktorine.html

 

Remdamiesi A ir B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kokią Lietuvos istorijos epochą atsispindi pateikti šaltiniai?

……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

b) Paaiškinkite A šaltinyje minimą sąvoką „daraktorius“.

……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

c) Kodėl daraktorius mokymo metu naudojo A šaltinyje aprašomas bausmes?

……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

d) Nurodykite vietą, kurioje vyksta iliustracijoje pavaizduota scena.

……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

e) Pakomentuokite iliustracijoje matomų vyriškio ir vaikų veiksmus.

……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

f) Kuo iliustracijoje pavaizduota patalpą skiriasi nuo įprastos mokymo įstaigos? Nurodykite du skirtumus.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 1 taškas

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 1 taškas

 

II užduotis

A. Ištrauka iš 1877 m. gegužės 12 d. Kauno liaudies mokyklų direkcijos direktoriaus pranešimo Vilniaus apygardos globėjui:

2. Kai kurių mokyklų mokytojus pasiekdavo gandai, kad miesteliuose ir kaimuose tam tikri asmenys savavališkai per žiemą mokydavo po keletą žmonių skaityti ir rašyti. Be to, neretai pradinio rašto, ypač siekdamos išmokyti lietuviškų maldų, paprastai moko moterys, daugiausia giminaitės. Jos moko 1, 2, 3 berniukus arba mergaites lietuviškos abėcėlės ir pratina skaityti lietuviškus elementorius, supažindina juos su lietuvišku raštu.

Liaudies mokyklų mokytojai sužinojo apie veikiančias slaptas mokyklas, kur vaikus mokė skaityti lietuviškai, o, be to, kai kada skaityti taip pat lenkiškai ir rusiškai.

5. Direkcija, gavusi šių mokytoju raportus apie slaptas mokyklas, neatidėliodama susižinojo su atitinkamų apskričių ispravnikais dėl visų aukščiau minėtų mokyklų uždarymo ir kaltininkų už jų laikymą atitinkamo nubaudimo.

Lietuvos TSRS istorijos chrestomatija (sudarė A. Gaigalaitė ir kt), Kaunas, 1972, p. 112-113.

B. Apie nuobaudas už slaptą mokymą:

Už slaptą mokymą taip pat būdavo įvairiai baudžiama. Nuo 1883 m. bylos dėl nelegalaus mokymo būdavo perduodamos apygardų teismams. Teismai bausdavo tiktai daraktorius ir slaptų mokyklų laikytojus, bet praktiškai neskirdavo statuto straipsniais numatytų maksimalių bausmių. Tokie teismai daraktorius ir mokyklų laikytojus dažniausiai bausdavo 1–5 rublių pabauda arba 1–3 dienomis arešto ir nuspręsdavo grąžinti mokymo priemones, tarp kurių būdavo ir atimtų lietuviškų knygų.

1892 m. balandžio 3 (15) d. Šiaurės vakarų kraštui buvo patvirtintos Laikinosios taisyklės, numatančios bausmes už slaptą mokymą. 1900 m. jos įsigaliojo ir Suvalkų gubernijoje. Taisyklėmis numatyta maksimali bausmė – 300 rb pabauda arba 3 mėnesiai arešto. Būdavo baudžiami ne tik daraktoriai, slaptų mokyklų laikytojai, bet ir besimokančių vaikų tėvai. Bausmes skirdavo generalgubernatoriai. Dauguma daraktorių buvo ir draudžiamos spaudos platintojai, knygnešiai.

Kalukevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius, 2004, p. 14.

 

Remdamiesi A, B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Koks A šaltinio sukūrimo tikslas?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

b) Kuo nusikalto A šaltinyje vadinami „tam tikri asmenys“?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

c) Kodėl slaptu mokymu užsiimantys asmenys ypatingą dėmesį skyrė lietuviškų pamaldų mokymui (A šaltinis)?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

d) Paaiškinkite sąvoką: „liaudies mokyklų mokytojai“.

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

e) Kaip liaudyje dar buvo vadinamos A šaltinyje minimos „slaptos mokyklos“?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

f) Kodėl kito bausmės už slaptą mokymą (B šaltinis)?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

g) Kodėl bausmės buvo skiriamos ne tik daraktoriams, bet ir slaptų mokyklų laikytojams bei besimokančių vaikų tėvams?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

h) Kodėl dauguma daraktorių buvo ir draudžiamos spaudos platintojai, knygnešiai?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

i) Iš pateiktų A ir B šaltinių padarykite dvi išvadas apie slaptų lietuviškų mokyklų padėtį aptariamuoju laikotarpiu.

I išvada: …………………………………………………………………………………………………………….. 1 taškas

II išvada: ……………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas