Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis


A. Iš 1865 m. Vilniaus generalgubernatoriaus Konstantino Kaufmano rašto vidaus reikalų ministrui Piotrui Valujevui:

Nuo seno Šiaurės vakarų krašte brendę ir nuo 1861 m. prasidėję sunkūs įvykiai pareikalavo būtinų pertvarkymų, kuriuos caro nurodymu ir pradėjo vykdyti mano pirmtakas grafas Michailas Nikolajevičius Muravjovas. Šių pertvarkymų tikslas – grąžinti Šiaurės vakarų kraštą į istorinę praeitį ir tuo būdu su šaknimis išrauti viską, kas, siekdamas jį atskirti, sukėlė paskutinį maištą. Atkreipęs dėmesį į tai, kas anksčiau išdėstyta, aš pripažinau būtinu:

1. Pavesti Vilniaus švietimo apygardos vyresnybei rūpintis išleisti kaip galima didesnį skaičių knygų ir vadovėlių liaudies skaitymui lietuvių ir žemaičių tarmėmis, bet rusiškomis raidėmis ir

2. Pasiūlyti gubernijų viršininkams: pirma, uždrausti visiems spaustuvių, litografijų ir chromolitografijų savininkams spausdinti savo įstaigose bet kokius leidinius lotyniškomis-lenkiškomis raidėmis lietuvių ir žemaičių tarmėmis; antra panaudoti visas nuo jų priklausančias priemones, kad būtų uždrausta įvežti, parduoti ir bet kokiu būdu platinti visus leidinius minėtomis tarmėmis lotyniškomis-lenkiškomis raidėmis; ir trečia, paskelbti šį mano patvarkymą visiems spaustuvių ir litografijų savininkams bei knygų pardavėjams, o jo pažeidimo atveju draudžiamus leidinius konfiskuoti mano pirmtako padarytų patvarkymų pagrindu, o apie pažeidėjus pranešti man tolimesniems patvarkymams.

Pagal: http://www.spaudos.lt/Istorija/SD_rastas.htm

B. Broliai  Lietuviai
Lietuviams, esantiems po Maskolijos valdžia, uždrausta yra spauda lietuviškų knygų ir laik­raščių. (….) Beje, maskoliai siū­lo lietuviškiems raštams savo ,,graždanką“ (…). Jie patys žino, kad jų litaros negražios, labai nesveikos akims ir visai netinka lietuviš­kiems raštams. Vienok siūlo jas, nes žino, kad, įbrukus mums „graždanką“, kur kas lengviau būtų įbrukti mums maskolystę ir pravoslaviją. Dėlto gi, broliai, saugokitės tų litarų, kaip di­džiausio pikto! Nė patys neim­kite, nė vaikams neduokite bru­kamų dabar lietuviškų knygų su maskoliškomis litaromis. Naikin­kite tokias knygas, kur tik pri­griebsite! Neklausykite tame da­lyke prikalbinėjimų arba gąsdi­nimų vyriausybės, neklausykite kaimo mokintojų, nes jie siūlo tas knygas tik dėlto, kad tikisi už  tai nuo savo vyriausybės didesnės  algos   ir   dovanų.
Už ką gi pasiekė mus tokia nelaimė? Rodosi, niekuomet nenusikaltome prieš Maskoliją. Maišto nekėlėme. Mokesčius mokame. Stipriausi mūsų vyrai tarnauja kariumenėje ir lieja kraują už Maskoliją. Už ką gi maskoliai užgina mums lietuviš­kus raštus ir neduoda apsišvies­ti? Kam persekioja ir kankina mus už skaitymą mūs raštų? Už ką gadina doriškai mūs žmones, papirkdami juos ir versdami į išdavikus-judošius? Kam gi ant galo valdžia, šiteip neteisingai skriausdama mus, daro iš mūs tyčia sau priešininkus, kad galė­tų paskui mus kankinti? (.. .) Broliai! Mūs pusėje teisybė, mūs pusėje ir išlaimėjimas – tiktai  laikykimės tvirtai!
Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuvių literatūroje. Tilžė,  1899. 

 

Remdamiesi A, B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Koks pagrindinis  pirmojo šaltinio išleidimo tikslas?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

b) Nurodykite aplinkybes, kuriomis buvo išleistas A šaltinis. Atsakymą pagrįskite remdamiesi minėto šaltinio teiginiu.

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

c) Paaiškinkite A šaltinyje minimus žodžius: „grąžinti Šiaurės vakarų kraštą į istorinę praeitį“.

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

d) Kodėl B šaltinyje ypatingas dėmesys skiriamas knygoms ir vadovėliams, parašytiems „liaudies skaitymui lietuvių ir žemaičių tarmėmis“?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

e) Koks pagrindinis B šaltinio parašymo tikslas?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

f) Nurodykite chronologines ribas, kada Lietuvą valdė B šaltinyje minima „Maskolijos valdžia“.

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

g) Paaiškinkite B šaltinyje minimą žodį ,,graždanka“.

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

h) Nurodykite du būdus, kurias B šaltinyje raginama saugotis ,,graždankos“?

1…………………………………………………………2……………………………………………………………. 1 taškas

i) Įvardykite tris prievoles, kurias lietuviai privalėjo atlikti priklausydami „Maskoliams“.

1………………………………………2……………………………………….3…………………………………….. 1 taškas

j) Nurodykite metus, kuriais lietuvių tauta pasiekė B šaltinyje minimą „išlaimėjimą“. Kodėl „Maskolijos valdžia“ atsisakė ,,graždankos“?

Metai……………….Priežastis…………………………………………………………………………………….. 1 taškas