Pratarmė


Ekonomikos mokomojo dalyko priemonės 9 – 10 kl. turinį nulėmė pagrindinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimai: nuostatos, mokinių pasiekimai ir ugdymo gairės. Atsižvelgiant į duotų programų keliamus principus, taip pat tarptautinę gabių mokinių ugdymo praktiką, tarptautines ekonomikos kurso programas, ši mokomoji priemonė praplečia standartinį ekonomikos mokymą mokyklose, įtraukdama naujas temas, užduotis, praplėsdama nagrinėjamas temas, sudarydama sąlygas geriau suvokti ekonomikos problemas, gebėti analizuoti, žinias pritaikyti praktiškai. Šis kursas skiriamas gabių mokinių ugdymui ekonomikos srityje.

Ekonomikos mokomojo dalyko priemonės struktūra remiasi Bendrųjų programų turiniu: nurodomas skyrius, kuris yra plečiamas, taip pat pageidautinos žinios ir mokinių gebėjimai.

Ši medžiaga supažindina su mikroekonomikos bei makroekonomikos teorijų pagrindais, juos išplėsdama ir pritaikydama gabių mokinių gebėjimams. Didžioji medžiagos dalis skiriama mikroekonomikai. Tai darėme tikslingai, kad mokiniai, turėdami žinių ir analizės pradmenis, galėtų juos panaudoti verslumo projektuose. Pateiktos užduotys, pratimai leidžia suprasti  įvairias ekonomikos teorijos išraiškos galimybes, tiksliau nustatyti ekonominių dydžių tarpusavio priklausomybes.

Pateikdamos pagrindinio mokymo gabių mokinių ugdymo gaires, mes paliekame galimybę mokytojui naudotis pateikta medžiaga ir ją išplėsti pagal gabių mokinių poreikį. Ugdymo gairės, kuriomis remiantis ekonomikos ir verslumo mokytojas gali organizuoti ugdymo procesą, yra rekomendacinio pobūdžio.

Tikimės, kad pateikta ekonomikos mokomojo dalyko priemonė  9-10 kl. jums bus naudinga dirbant su gabiaisiais mokiniais.