Mokinių ugdymo gairės


Bendrosios nuostatos

Informacinių technologijų (IT) paskirtis bendrojo lavinimo mokykloje – ugdyti informacinę ir technologinę mokinių kompetencijas. IT atlieka keleriopą misiją: pirma, taikomąją – ugdyti mokinių gebėjimus ir įgūdžius sumaniai naudotis kompiuterinėmis priemonėmis siekiant veiksmingo ir malonaus visų dalykų mokymo; antra, pažintinę – padėti mokiniams suprasti informacijos apdorojimo procesus, svarbą, esminius informacinių technologijų paslaugų, taikymo, plėtros principus, intelektinės veiklos formalizavimo ir automatizavimo kryptis; trečia, kultūrinę – puoselėti mokinių informacinę bendrųjų žmogaus vertybių kultūrą naudojant technologines priemones ir taip siekiant ugdomos asmenybės darnos.

IT gebėjimų ugdymas integruojamas į kitas ugdymo sritis jau pradinėje mokykloje. Mokyklos gali savo nuožiūra pasiūlyti mokiniams pasirenkamųjų informacinių technologijų būrelius ar panašias ugdymo formas.

Mokydamiesi IT, mokiniai įgyja informacinės komunikacinės kompetencijos. Ji suprantama kaip kompiuterinio raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų orientuotis informacijos pasaulyje, vertybinių nuostatų visuma.

IT mokykloje – labai platus kursas. Pagrindinės mokyklos IT bazinis kursas apima šias veiklos sritis:

 • Informacijos tvarkymas kompiuteriu.
 • Piešimas kompiuteriu.
 • Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas.
 • Internetas ir jo paslaugos.
 • Konstravimas kompiuteriu (pvz., naudojant Logo).
 • Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle.
 • Pateikčių rengimas ir pristatymas.

9-10 klasių mokiniams dar siūloma rinktis programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulį. 11-12 klasėje šie moduliai praplečiami programavimo, kompiuterinės leidybos bei duomenų bazių kūrimo ir valdymo moduliais.

Atsižvelgiant į gabių vaikų poreikius ir gebėjimus jau pagrindinės mokyklos ugdymo programoje siekiama praplėsti/pagilinti programavimo modulį. Reikėtų pastebėti, kad (itin) gabūs vaikai paprastai renkasi programavimo modulį mokykloje arba ieško tokių pamokų už mokyklos ribų (Jaunųjų programuotojų mokykloje, NMA, Jaunųjų kompiuterininkų mokyklose ir pan.), dažnai mokosi savarankiškai.

Informacinių technologijų bendrosiose programose Programavimo modulio temos pateiktos taip, kad mokytojas ar/ir mokinys galėtų pasirinkti programavimo kalbą. Iki 2011 metų, kol IT brandos egzamino metu buvo galima programas rašyti tik paskalio programavimo kalba, paprastai ši kalba ir buvo mokoma mokykloje. Tačiau nuo 2011 metų šio egzamino užduotis jau galima spręsti C++ programavimo kalba. Gabesni vaikai suinteresuoti mokytis C++ kalbos. Todėl praplėstame programavimo modulyje mokymui(-si) pasirinkta C/C++ programavimo kalba, galima IDE – CodeBlocks aplinka. Kai kurios temos bus visiškai atsietos nuo programavimo kalbos, tačiau yra temų nagrinėjančių būtent C kalbos subtilumus.

Praplėsto programavimo modulio tikslai, uždaviniai, struktūra

 Praplėsto programavimo modulio paskirtis – didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su programavimo technologijomis, programavimo metodais, klasikiniais algoritmais. Padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias, padėti pasiruošti respublikinėms ir tarptautinėms informatikos olimpiadoms.

 

Tikslai:

 1. Ugdyti programavimui gabius mokinius.
 2. Teikti pagalbą mokiniams, besiruošiantiems įvairaus lygio informatikos olimpiadoms ir konkursams.
 3. Skatinti jaunuolius rinktis su informatika bei programavimu susijusias disciplinas tolimesnėse universitetinėse studijose.
 4. Formuoti ateinančiai kartai teigiamą visuomeninę nuomonę apie informacinių technologijų svarbą pačiose įvairiausiose gyvenimo srityse.

 

Uždaviniai:

 1. Suteikti gilesnių ir išsamesnių žinių nagrinėjant tematikas, įeinančias į tradicinių programavimo modulių programas.
 2. Suteikti papildomų žinių nagrinėjant tematikas, neįeinančias į tradicinių programavimo modulių programas.
 3. Ugdyti gebėjimą nuosekliai, struktūriškai, algoritmiškai mąstyti.
 4. Ugdyti gebėjimą įvertinti algoritmo teisingumą, sudėtingumą bei efektyvumą.
 5. Supažindinti su įvairiomis algoritmavimo metodikomis.
 6. Supažindinti su klasikiniais algoritmais ir išmokyti juos taikyti įvairiems uždaviniams spręsti.
 7. Gilintis į programavimo technologijas.

 

Struktūra

Gairėse nurodomi reikalavimai 9-10 bei 11-12 klasių mokinių pasiekimams (nuostatoms, gebėjimams, žinioms) ir aprašomos ugdymo gairės. Smulkiau nurodoma turinio apimtis, išskiriamos temos, kurios atsižvelgiant į vaikų gebėjimus gali būti nagrinėjamos savarankiškai ar padedant IT mokytojui. Programos turinys nuosekliai plečiamas ar pagilinamas neatitrūkstant nuo bendrosios programos (žr. 1 pav.).

XXXXXXX