Lietuvių tautinis atgimimas


I užduotis

A. Iš Jono Basanavičiaus „Aušros“ nr. 1 prakalbos:

Trumpai sakant, laikrasztis musu bus tik swietiszkas, ir pagal isztekliu ir pajegas musu, atgabes żines tik isz wisatinio mokslo. Tas żines suteikdami skaititojams sawo, mes daugiausei rupinsimies iszplatinti tarp broliu żines apie sawo gimines (tautos) senowes weikalus, o teipogi apie reikalus musu, kaipo Lietuwiu, sziose gadynese.

Pażinti placzią su myletojais musu kalbos ir su mokincziauseis musu laiko Lietuwos wirais turedami, mes ketiname pakwiesti juos ant darbo in musu „Austrą“; o tikimes, jog jie meilingai priims pakwietimą.

Szitus sawo pażadus iszpilditi isz gilumo szirdies noredami, mes ne troksztam del sawes kitokio pelno ir naudos, wienat kad musu żodzei pultu ant grażios dirwos ir atnesztu szimteriopą dwasiszką naudą Lietuwai. . . .

Kaip auszrai ausztant nyksta ant żemes nakties tamsybe, o kad taipjau praszwistu ir Lietuwos dwase!

Toks musu troszkawimas ir noras.

http://www.antologija.lt/texts/19/tekstas/1.html

 

B. Iš Jono Gaidamavičiaus paskelbtos pratarmės „Naujas laikrasztis“ „Varpo“ nr. 1:

Pradėjome iszduti laikrasztį prie mažu spėku, prie menku turtu, bet turėdami didę viltį, kad skaitlius musu sądarbininku greit pasididins, kad musu darbas ne liks tuszcziu, bet ras atsiszaukimą tarp visu Lietuviu, troksztancziu Lietuveis buti ir tėvynei savo tarnauti.

Meskime grudą po grudui ant tautiszkos dirvos, o nors ne greit ir palengva, iszaugs gražus, sveiki javai, nės dirva yra iszsigulėjusi ir senei jau sėklos laukia. Iszmokinti Lietuvius lietuviszkai mislyti, sujudinti ir sutraukti jus į darbą, papratinti kaip pridera Lietuviams elgtiesi, iszaiszkinti kelius, kureis eidami garsei galetu pasakyti: „Lietuveis esame!“ pakelti dvasiszką ir medegiszką Lietuvos butę, nukrėsti nu Lietuviu nesuprantamą lipnumą prie svetimu tautu, uždegti szirdyje broliu nors mažą kibirksztį meilės tėvynės – tai yra musu mieris, tai uždutė „VARPO“. Kada-gi musu mislys liks suprastos, kada „Varpas“ taps reikalingu kiekvienam Lietuviui, kada matysime jus suprantanczius savo spėkas ir kelenczius augsztyn galvas – tada pasakysime: Mokestį už darbus jau apturėjome!

http://www.antologija.lt/texts/21/tekstas/1.html

 

Remdamiesi A, B šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kuriais metais ir kuriame mieste gyvendamas J. Basanavičius parašė „Aušros“ prakalbą?

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

b) Kokio tikslo siekė J. Basanavičius rašydamas prakalbą?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

c) Ką iš prakalbos ištraukos galite pasakyti apie J. Basanavičiaus požiūrį į savo tautos praeitį ir gimtąją kalbą?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Pakomentuokite A šaltinio priešpaskutinį sakinį.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Nurodykite be J. Basanavičius dar du lietuvių veikėjus, kurie bendradarbiavo „Aušroje“.

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

f) Kokia A šaltinio reikšmė to meto lietuvių tautai? Atsakymą argumentuokite.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

g) Kuriais metais ir kuriame mieste buvo išleistas „Varpo“ pirmasis numeris?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

h) Koks Jono Gaidamavičiaus paskelbtos prakalbos tikslas?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

i) Įvardykite ne mažiau kaip dvi vertybes, kurios pabrėžiamos B šaltinyje. Kodėl būtent jos iškeliamos į pirmą vietą?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

j) Nurodykite be J. Gaidamavičius dar du lietuvių veikėjus, kurie bendradarbiavo „Varpe“.

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

k) Pateikite ne mažiau du argumentus, kurie leistų teikti, kad išsipildė šaltinio pirmoje pastraipoje išdėstytas Jono Gaidamavičiaus lūkesčiai.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

 

II užduotis

III. Iš Jurgio Zauerveino (1831-1904 m.) eilėraščio „Lietuvninkai mes esam gimę“, paskelbto Mažosios Lietuvos laikraštyje, ėjusiame Tilžėje – „Lietuviška Ceitunga“, 1879 m.:

Drūtai laikyk, drūtai stovėkie,

Lietuviškoji giminė!

Drąsiai lietuviškai kalbėkie,

Tegul supyksta nežinė!

 

Tegul supyksta, kas nežino,

Kalba senoji kaip miela,

Kuria mus „tėve mūs“ mokino

Tėtužis miels ir motina.

 

Vis ciesorių viernai mylėsim,

Mylėsim ciesorystę vis,

Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim

Lietuviškomis lūpomis.

 

Lietuvninkai mes esam gimę,

Lietuvninkai mes norim būt;

Tą garbę gavome užgimę,

Tą ir nenorim leist pražūt.

http://viduramziu.istorija.net/etno/sauerwein.htm

 

Remdamiesi eilėraščiu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kuo skiriasi sąvokos „lietuvninkas“ ir „lietuvis“?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

b) Kokią pagrindinę vertybę savo eilėraštyje iškelia autorius?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

c) Kodėl jūsų aukščiau įvardyta vertybė buvo ypatingai aktuali aptariamuoju laikotarpiu lietuvninkui?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Paaiškinkite žodžius: „Vis ciesorių viernai mylėsim,/ Mylėsim ciesorystę vis“.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Kodėl Jurgio Zauerveino eilėraštis „Lietuvninkai mes esam gimę“ laikomas Mažosios Lietuvos himnu?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

f) Įvardykite Didžiosios Lietuvos himno autorių ir jo pavadinimą.

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

 

III užduotis 

Remdamiesi žiniomis, nurodykite po tris žymiausių žemaičių lituanistinio sąjūdžio asmenybių Jono Šliūpo, Jono Basanavičiaus, Povilo Višinskio, Vinco Kudirkos, Juozo Tumo, Petro Vileišio nuopelnus lietuvių tautai. Dviem argumentais pagrįskite nuomonę, kad lietuvių tautinis atgimimas padarė didelę įtaką didelę įtaką lietuvių visuomenei.

Nuopelnai:

1. Jonas Šliūpas

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

2. Jonas Basanavičius

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

3. Povilas Višinskis

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

4. Vincas Kudirka

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

5. Juozas Tumas

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

6. Petras Vileišis

1……………………………………………..2………………………………………………….3……………………………………………. 1 taškas

Nuomonės pagrindimas:

I argumentas

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

II argumentas

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas