Knygnešiai ir nelegalios lietuviškos spaudos kelias


I užduotis

A. Apie knygnešį Jurgį  Bielinį:

Kilęs iš valstiečių. Šiauliuose ir Mintaujoje (dabar – Jelgava) pasimokęs privačiai, Rygoje 1872 baigė pradžios mokyklą. Gyveno tėviškėje. Draudžiamąją lietuvišką spaudą gabenti ir platinti pradėjo 1873. Buvo vysk. M.Valančiaus talkininkas. Nuo 1890 pradėtas stipriai persekioti, jau nebegalėjo gyventi namuose, tėviškėje. Tampa knygnešiu profesionalu. Per 31-erius savo aktyvios veiklos metus jis vienas arba su talkininkais pergabeno per sieną ir Lietuvoje išplatino beveik pusę visų spaudinių, tuomet išspausdintų Mažojoje Lietuvoje. Daugiausia platindavo tuometinėse Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės apskrityse. Buvo organizavęs prenumeratą ir reguliariai pristatydavo užsakytus laikraščius. Katalikiškos draudžiamosios spaudos latvių kalba nugabendavo ir į Latviją, kur tuo metu ji buvo uždrausta. Tarpininkaudavo dėl jos spausdinimo Mažojoje Lietuvoje. Subūrė didžiausią Lietuvoje spaudos platintojų tinklą. Daugelis vėliau žymių knygnešių iš jo išmoko knygnešystės meno: kaip saugiai pereiti saugomą sieną, kaip gabenti ir platinti spaudą. 1885-1895 – Garšvių knygnešių draugijos vienas iš įkūrėjų ir dalininkas. 1889-1895 palaikė ryšius su “Atgajos” draugija. Pats bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, išleido keletą knygelių, leido laikraštėlį “Baltasis erelis” (išleido tris numerius). Jam spausdinti iš M.Jankaus nusipirko ir parsigabeno rankinę spausdinimo mašiną. Caro žandarams ir pasienio sargybiniams buvo įkliuvęs 5 kartus, bet buvo sumanus ir drąsus, todėl pavykdavo ištrūkti. Už jo sugavimą valdžia buvo paskyrusi didelę premiją. Savojo gyvenimo šūkiu laikė paties sukurtą posakį: “Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos neišeis”. Sulaukė to laiko. Mirė eidamas pėsčiomis į Vilnių, į Lietuvių konferenciją, kuri Nepriklausomybės reikalavimą paskelbė bendru visos tautos reikalu.

http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/Jurgis_Bielinis.htm

B. Jurgio Dilkio daržinėje buvo   C. Rusijos pasieniečių pasala.

   lietuviškų knygų slėptuvė                 Knygnešių  apšaudymas
 

 

Remdamiesi A, B  ir D šaltiniais, parašykite rašinėlį (jį turi sudaryti trys dalys: įvadas, dėstymas ir apibendrinimas) tema: „Lietuviškos knygos kelias spaudos draudimo laikotarpiu“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

II užduotis

Iš Maironio poemos „Jaunoji Lietuva“;

Kaip vaisių užgintą po Lietuvą gaudo

Iš Prūsų slapta atgabentus raštus.

Bet veltui sargyba ant sienos bešaudo:

Jie eina, kaip viesulas eina platus!

Jie žadina mūsų užmirusią šalį,

Ir niekas jiems kelio užkirsti negali.

 

Šnipai Lietuvoj veltui uosto ir skraido:

Lietuvis už knygos nukęst nesibaido,

Bet pats neišduos paslapties!

Kas, degdamas meile tėvynęs, spaudina

Tas knygas už sienos ir žmonėms dalina:

Tamsios besiklausti nakties!

 

Remdamiesi šaltiniu ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kuris Lietuvos istorijos laikotarpis atsispindi šaltinyje? Nurodykite jo chronologines ribas.

…………………………………………………………………………………………… 2 taškai

b) Pakomentuokite šaltinio žodžius: „iš Prūsų slapta atgabentus raštus“.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

c) Kodėl eilėraštyje minima sargyba stengėsi, kad slapta atgabenti iš Prūsijos raštai nepakliūtų į Didžiąją Lietuvą?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Kodėl eilėraštyje minimai sargybai nepavyko sulaikyti lietuviškų knygų gabenimo į Didžiąją Lietuvą?

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

e) Ką galite pasakyti apie Maironio požiūrį į lietuvių tautą? Atsakymą argumentuokite.

…………………………………………………………………………………………… 1 taškas

 

III užduotis

A. Įkliuvusiųjų dėl lietuviškos spaudos regioninis pasiskirstymas (1865-1904 m.)

Regionas ir apskritys Gabentojų Platintojų Laikytojų Iš viso
I. Pasienio apskritys
Naumiesčio 58 44 52 154
Vilkaviškio 114 20 62 196
Raseinių 435 129 223 787
Telšių 152 118 301 571
Iš viso 759 311 638 1708
II. Aktyviosios vidinės apskritys
Marijampolės 7 54 67 128
Panevėžio 4 84 176 264
Šiaulių 15 69 139 223
Ukmergės 4 104 97 205
Iš viso 30 311 479 820
III. Pasyvesnės vidinės apskritys
Kauno 18 48 44 110
Zarasų 57 46 103
Iš viso 18 105 90 213
IV. Rytinės ir pietinės apskritys
Kalvarijos 2 16 18 36
Seinų 3 7 7 17
Švenčionių 3 4 7
Trakų 18 27 45
Vilniaus 1 9 5 15
Iš viso 6 53 61 120
Kitos Lietuvos vietos 4 3 3 10
Neišaiškintos Lietuvos vietos 18 98 116
Už Lietuvos ribų 13 58 32 103
Iš viso 830 859 1401 3090

Merkys V. Knygnešių laikai. 1864-1904. Vilnius, p. 202.

 

B. Įkliuvusiųjų dėl lietuviškos spaudos 1865-1904 m. luominis pasiskirstymas (procentais)

Luomai ir socialinės grupės

Gabentojų

Platintojų

Laikytojų

Iš viso

Valstiečiai

87,9

67,4

82,5

79,6

Miestiečiai

4,8

10,8

6,7

7,4

Bajorai

2,2

6,2

6,1

5,1

Dvasininkai

0,3

3,7

0,6

1,4

Atsargos kareiviai

1,7

3,6

1,5

2,1

Inteligentai ir moksleiviai

8,0

2,0

3,2

Prūsijos piliečiai

3,1

0,3

0,6

1,2

Iš viso

100,0

100,0

100,0

100,0

Merkys V. Knygnešių laikai. 1864-1904. Vilnius, p. 200.

 

Remdamiesi A, B lentelių statistiniais duomenimis ir žiniomis, atsakykite į klausimus:

a) Kaip abiejų lentelių duomenys papildo vieni kitus?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

b) Kuo skyrėsi A lentelėje minimų knygnešių kategorijos: „gabentojai“, „platintojai“, „laikytojai“?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

c) Palyginkite įkliuvusiųjų dėl lietuviškos spaudos A lentelės skiltis „gabentojai“, „platintojai“, „laikytojai“ ir padarykite dvi išvadas.

I išvada: ……………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

II išvada: …………………………………………………………………………………………………………… 1 taškas

d) Palyginkite įkliuvusiųjų dėl lietuviškos spaudos regioninis pasiskirstymą pasienio apskrityse bei rytinėse ir pietinėse apskritys (A lentelė). Paaiškinkite nustatytą skirtumą dviem argumentams.

I argumentas: …………………………………………………………………………………………………….. 1 taškas

II argumentas: ……………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

e) Palyginkite įkliuvusiųjų dėl lietuviškos spaudos B lentelės skiltis „gabentojai“, „platintojai“, „laikytojai“ ir padarykite dvi išvadas.

I išvada: ……………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

II išvada: …………………………………………………………………………………………………………… 1 taškas

f) Nurodykite dvi priežastis, kodėl nelegalios lietuviškos spaudos platinimo darbe aktyviausi buvo valstiečiai, o kiti sluoksniai liko pasyvūs (B lentelė)?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas

g) Kokią išvadą iš B lentelės duomenų galite padaryti apie Prūsijos piliečių veiklą nelegalios lietuviškos spaudos platinimo darbe?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 taškas