Elektros srovės stipris, įtampa, varža


 1. Raskite geležinio strypo, kurio skersmuo \(d =1\;\text{cm}\), o masė yra \(m = 1\;\text{kg}\), varžą.
 2. Varinės vielos ritė yra \(m = 300\;\text{g}\) masės ir turi \(R = 57\;\Omega\) elektrinę varžą. Raskite ritės ilgį \(l\) ir jos skerspjūvio plotą \(S\).
 3. Norėdami rasti laidininko varžą \(R_x\) naudokitės viena iš dviejų pateiktų schemų (pav. a, ir pav. b). Laidininko varžą galima rasti pagal Omo dėsnio formulę \(R_{x}=U/I\), kur \(U\) — voltmetro parodymai, \(I\) — ampermetro parodymai. Kurią schemą naudotumėte, norint išmatuoti dideles varžas su kaip įmanoma mažesnėmis paklaidomis? O mažas varžas? Išveskite formules, leidžiančias išmatuoti Rx kaip įmanoma tiksliau, naudojantis pateiktomis schemomis ir žinant ampermetro ir voltmetro varžas, atitinkamai, \(R_{\text{A}}\) ir \(R_{\text{V}}\).
  pav a.                             pav. b
 4. Kaip su voltmetru, mikroampermetru ir elektrovaros šaltiniu su nežinoma vidine varža išmatuoti nežinomos varžos \(R_x\) vertę lyginant su voltmetro varža \(R_{\text{V}}\)?
 5. Sujungti keturi rezistoriai, turintys tokią pačią \(R_{0}=6\;\Omega\) varžą. Kokias \(R\) varžas galima gauti, įvairiais būdais sujungus šiuos rezistorius. Nubraižykite tinkamą kiekvienam rezistorių jungimui schemą.
 6. Nustatykite parodytos brėžinyje grandinės pilnutinę varžą, jei \(R_{1}=R_{2}=R_{5}=R_{6}=3\;\Omega\), \(R_{3}=20\;\Omega\), \(R_{4}=24\;\Omega\). Nustatykite elektros srovės, einančios per kiekvieną iš rezistorių, stiprį, jei į grandinę yra pajungta \(U = 36\;\text{V}\) įtampa. 
 7. „Juodoji dėžė“ turi tris gnybtus A, B ir C (žr. pav.). Žinoma, kad dėžėje yra tik rezistoriai. „Juodosios dėžės’“ varža, sujungus skirtingus gnybtus, yra \(R_{\text{AB}}=5\;\Omega\), \(R_{\text{BC}}=8\) ir \(R_{\text{AC}}=9\;\Omega\). Pasiūlykite „juodosios dėžės“ sujungimo schemą, kurioje būtų kaip įmanoma mažiau rezistorių, raskite šių rezistorių varžas. 
 8. Nustatykite, kokia elektros srovė teka per diodą pagal brėžinyje parodytą grandinės schemą. Elektrovaros jėga \(\varepsilon_{1}=6{,}0\;\text{V}\) ir \(\varepsilon_{2}=8{,}5\;\text{V}\); vidinė varža yra \(r_{1}=100\;\Omega\) ir \(r_{2}=150\;\Omega\). Apkrovos varža — \(R_{1}=20\;\Omega\) ir \(R_{2}=15\;\Omega\). Pradinė diodo varža — \(R_{0}=150\;\Omega\). 
 9. Srovės šaltinis pakaitomis yra prijungiamas prie vieno rezistoriaus, paskui prie kito. Raskite šio srovės šaltinio elektrovaros jėgą, jeigu pirmuoju atveju teka \(I_{1}=30\;\text{A}\) srovė ir rezistoriuje išsiskiria \(P_{1}=180\;\text{W}\) galia, o antruoju atveju teka \(I_{2}=10\;\text{A}\) srovė ir atitinkama galia rezistoriuje yra lygi \(P_{2}=100\;\text{W}\).